În conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, societatea SC NEBY FITNESS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Dobrogeanu Gherea nr.10-12, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8712/2013, CUI: RO31997291.

(denumită în continuare „Societatea”) prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor menţionate în continuare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. DEFINITII

Termenii cu literă mare utilizați în prezenta Politică sunt definiți după cum urmează:

Consimțământ – acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc;

Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

Persoană vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

2. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Societatea prelucrează date cu carater personal în scopul prestării serviciilor fitness (inclusiv, dar fără a se limita la crearea conturilor de abonat, eliberera documentelor fiscale).

3. SUBIECTELE SI INFORMATIILE PRELUCRATE

3.1. Societatea prelucrează date cu caracter personal de la clienții săi.

3.2. Societatea va solicita următoarele informații în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopul prevăzut la art. 3.1., respectiv:

 • numele și prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • vârsta, înălțimea, greutatea;
 • eventuale probleme medicale suferite.

4. PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. În vederea prelucării datelor cu caracter personal, Societatea are în vedere respectarea următoarelor principii:

 • Prelucrarea cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a acestor date;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • persoanele care prelucrează datele cu caracter personal au primit instrucțiuni cu privire la modul de operare al acestora și sunt ținute de obligația de păstrare a confidențialității prelucrării acestor date;
 • în cazul identificării unor erori cu privire la datele cu caracter personal stocate, Societatea va face demersurile necesare în vederea îndreptării acestor erori;
 • Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care Persoana vizată este abonata Societății;
 • orice Prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative, va fi efectuată numai dacă Persoana vizată şi-a dat Consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;
 • informarea Persoanelor vizate de faptul că li se va Prelucra datele cu caracter personal;
 • Persoanele vizate au dreptul de a notifica conform art. 9.1. Operatorul cu privire la orice Datele cu caracter personal stocate sau cu privire la prezenta Politică;
 • Societatea va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a Datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

5. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARATER PERSONAL

5.1. În vederea prelucării datelor cu caracter personal de către Societate, Persona vizată trebuie să își dea Consimțământul în mod expres.

5.2. Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a Operatorului;
 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit Operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al Operatorului sau al Terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
 • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

6. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Pentru a proteja Datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, Societate utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

6.2. Societatea va desemna persoana/persoanele care se vor ocupa cu Prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.3. Orice modificare a Datelor cu caracter personal se poate face numai de către Persoanele vizate. Persoanelor vizate le-a fost adus la cunoștință faptul că Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt confidentiale, precum şi riscurile pe care le comportă Prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.4. Datele cu caracter personal prelucrate şi utilizate de către Societatea se vor stoca pe suport electronic sau arhivă pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

7.1. Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – presupune posibilitatea Persoanei vizate de a solicita și obține de la Societatea care îi prelucrează Datele cu caracter personal confirmarea faptului că Societatea este cea care prelucrează aceste date;
 • dreptul de acces la Date cu caracter personal  presupune dreptul de a obţine de la Societatea care Prelucrează date cu caracter personal, la cerere, conform art. 9.1., şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a solicita și obține modificarea Datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de opoziţie – presupune dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – presupune că orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:
 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de Date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei Prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a);
 • dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost încălcate.

8. MODIFICARI ADUSE PREZENTEI POLITICI

8.1. Prezenta Politică poate fi modificată de către Societate oricând și în mod special în cazul în care este necesar conform dispozițiilor legale aplicabile în materia Prelucrării datelor cu caracter personal.

8.2. Politica astfel modificată va fi publicată pe site-ul oficial, https://www.neby.ro fiind transmisă prin e-mail către toți clienții.

8.3. Politica modificată va fi valabil aplicabilă începând cu data transmiterii ei către clienți, conform art. 8.2.

9. TRANSFERUL IN STRAINATATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Societate nu vor fi transferate în alte state.

10. DATE DE CONTACT

10.1. Toate notificările, cererile sau alte comunicări care se adresează sau se efectuează în temeiul prezentei Politici vor fi adresate Societății în următoarele modalități:

 • prin e-mail transmis către: contact@neby.ro |  baneasa@neby.ro
 • la numerele de telefon: 031.436.47.25 | 0720.554.355